Oprávnění žadatelé

Mezi oprávněné žadatele patří následující subjekty:
• školské právnické osoby
• obce
• dobrovolné svazky obcí
• kraje
• organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji
• NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
• církve
• církevní organizace
• OSS
• PO OSS
• ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)‍

Co se týče územního zaměření, výzvy se věnují těmto regionům:
Méně rozvinuté regiony (MRR), tedy obce na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského kraje.
Přechodové regiony (PR), tedy obce na území Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje.

Podporované aktivity

Teď se pojďme podívat na podporované aktivity.
Aktivita: Základní školy (dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů):

  • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení;
  • vnitřní konektivita škol;
  • školní družiny a školní kluby

Doprovodná část projektu je budování a modernizace zázemí:
• pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny);
• pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety);
• vnitřního i venkovního pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), sloužící po vyučování jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit
• zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov. Podporované odborné oblasti vzdělávání (přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi) jsou vázány na vzdělávací oblasti a obory Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV):
• Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk, Další cizí jazyk),
• Člověk a jeho svět,
• Matematika a její aplikace,
• Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),
• Člověk a svět práce,
• Umění a kultura (pouze obor Výtvarná výchova), 8 a průřezové téma RVP ZV:
• Enviromentální výchova.‍

POZOR: Tyto oblasti a obory musí mít škola zpracované ve svém Školním vzdělávacím programu (ŠVP).

Další podmínky

Upozorňujeme, že projekt musí být uveden v příslušném MAPu (MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ)

Výše dotace

Výše dotace je 90–100 % celkových způsobilých výdajů (dle subjektu žadatele). Minimální výše těchto výdajů je 3 miliony Kč, maximální potom 50 milionů Kč.

Potřebujete pomoc s podáním žádosti? Kontaktujte nás